print logo

Ouders en school

Samenwerking tussen school en ouders is een absolute noodzaak in de ondersteuning van een kind met AD(H)D. Uit onmacht over de problemen met het kind kunnen ouders en school soms onrealistische verwachtingen van elkaar hebben. Leerkrachten noch ouders kunnen van een kind met AD(H)D een rustig en geconcentreerd kind maken. Het is belangrijk zich dat van beide kanten te realiseren.

Het is verstandig aan het begin van het schooljaar een aantal concrete afspraken te maken. Ouders en leerkrachten kunnen allebei hiertoe het initiatief nemen. Het is noodzakelijk dat beide partijen zich serieus aan de afspraken houden en dat ze een aantal contactmomenten plannen om erover van gedachten te wisselen. Eventueel kan een hulpverlener, via de intern begeleider, bemiddelen in het contact met school.

Heen-en-weerschrift en goedgedragkaart

Voor het contact tussen ouders en leerkrachten kan een heen-en-weerschrift gebruikt worden. In de Verenigde Staten is de goed-gedragkaart ontwikkeld om ouders en school te laten samenwerken aan het verbeteren van het gedrag op school. Men noemt het daar de 'daily report card'. De goed-gedragkaart past in de redenering dat kinderen met AD(H)D extra aanmoediging nodig hebben bij bepaalde taken. Met een goed-gedragkaart werkt het kind voor de goedkeuring en de beloning door leerkracht en ouders. Na verloop van tijd kan de dagkaart worden omgezet in een 'om-de-dag'-kaart, een weekkaart en (in het vervolgonderwijs) misschien zelfs in een maandkaart.

De goed-gedragkaart helpt bij het aanleren van allerlei gedragingen, zoals luisteren naar de leerkracht, gehoorzamen, eerst de opdracht lezen voor je aan een taak begint, niet voor je beurt te spreken, je taak afmaken en goed met klasgenoten omgaan.

Bij het gebruik van de goed-gedragkaart is een aantal punten van belang:

  • de gestelde doelen moeten haalbaar zijn voor het kind
  • de doelen moeten duidelijk omschreven zijn
  • er moet worden gewerkt met kleine stappen

De goed-gedragkaart is niet bedoeld om leerproblemen op te lossen, hij wordt alleen gebruikt voor het gedrag in de klas.

Grenzen aan de mogelijkheden

Een leerkracht of docent kan niet de hele dag naast een leerling gaan zitten. Wel kan de leerkracht de gevoelens van ouders serieus nemen en proberen samen met hen naar oplossingen te zoeken.

Voortgezet onderwijs

Op de middelbare school zal een kind met AD(H)D meer en langer behoefte hebben aan begeleiding van zijn ouders. Het is verstandig als ouders de lijn met school kort houden, zorgen dat ze kopieën hebben van roosters en huiswerkoverzichten, samen met hun kind de schooltas inpakken. Als het kind deze begeleiding wel nodig heeft maar niet meer accepteert (ook een puber met AD(H)D wil zich losmaken van zijn ouders), kan een coach of huiswerkinstituut uitkomst bieden.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Schoolkeuze

Laatste wijziging: 28-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners